top of page

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Информация относно Администратора на лични данни

Търговско наименование: Никси ЕООД (наричано по-долу „Никси“ или „ние“) 
ЕИК/БУЛСТАТ: 114547532
Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Панега 28а 
Адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. Панега 28а 
Телефон: 064 810990 ; 087 9001992
E-mail: office@niksi.eu

Никси ЕООД  осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. Никси ЕООД  събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното.
- Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас.
- Изпълнение на задълженията на Никси  по договор с Вас.
- Спазване на задължение, произтичащо за Никси  по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи. 
- Изпълнение на задача от обществен интерес.
- За защита на легитимните интереси на Никси  или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Никси ЕООД .
1.) Никси  събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за:
- Осчетоводяване.
- Изготвяне на статистика.
- Защита на информационната сигурност.
- Разрешаване на възникнали правни спорове.
- Предоставяне на информационен бюлетин.
- Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.
2.) Никси обработва Вашите лични данни съгласно:
- Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз.
- Постигането на ясно и точно определен кръг от цели.
- Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели.
- Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели.
- Принципа за точност и актуалност на данните.
- Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 3. Видове данни, които Никси ЕООД  събира, обработва и съхранява и процедурите за това:
1.) Процедури за събиране и обработка:
- Създаване на профил в електронния магазин - дава възможност за легитимация на клиента пред Никси , във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни.
- Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството.
- Обработка на поръчка - целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Никси и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Никси .
- Обработка на заявка за кандидатстване за кредит - Никси  събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Никси .
2.) Видове обработвани данни:
- Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес - за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Никси  и да бъде изпълнено дължимото към вас. 
- Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане - за целите на разплащането и осчетоводяването.
- Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Никси  си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави     на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят     на Никси  лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Никси  предава     на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.
-Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.
3.) Никси не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- Разкриват расов или етнически произход.
- Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
- Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
4.) Никси  не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.
1.) Никси съхранява Вашите лични данни в продължение на14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Никси, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.
2.) Никси  Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Никси .

Чл. 5. Хипотези, при които Никси ЕООД  предава личните ви данни на трети лица.
1.) Необходимост от транспортни услуги - в такъв случай Никси  предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Никси .
2.) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Никси . Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на Никси  свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. Никси  събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза Никси се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.
3.) Нормативен акт задължава Никси  да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).
4.) Посоченият кръг от лица, на които Никси предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
1.) Право на достъп.
- Вие имате право да изискате и получите от Никси  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
- Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на     Никси , включително и самите данни.
- При поискване Никси Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма.
- Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Никси  си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на                       повтаряемост или прекомерност на исканията.
2.) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Никси  да:
- Коригира неточности в лични данни свързани с Вас.
- Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.
3.) Право на изтриване. 
а.) Вие имате правото да поискате от Никси  да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Никси  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 
- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
- Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
- Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за             обработването, които да имат преимущество.
- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
б.) Никси   не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Никси или за изпълнението на задача от обществен интерес.
- С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
4.) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Никси , включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
5.) Право на преносимост. В случай, че Никси  обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Никси  да:
- Ви предостави Вашите лични данни в четим формат.
- Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно. 
6.) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.
- Никси  осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта https://niksi.eu
- В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до office@niksi.eu.

Чл. 7. Задължения на Никси ЕООД  при нарушение на сигурността на личните ви данни.
1.) Ако Никси  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
2.) Никси  се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:
- Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
- Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
- Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 
Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Комисия за защита на личните данни:

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518; kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

bottom of page